PAST TENSES (GEÇMİŞ ZAMANLAR)

 

1)       Past simple stative                             (was/were..)

2)       Past continuous tense                       (was/were…. V-ing)

3)       Past simple tense (action)                 (did V1  =  V2)

4)       Past perfect tense                              (had V3)

5)       Present perfect tense                        ( have/has V3)

 

Geçmiş zamandaki durum ve olayları anlatabilmek için;

A)     Eylemlerin (fiillerin) aşağıda belirtilen hallerini, (go, went, gone, going)

B)      Geçmiş zamanda kullanılan zaman ifadelerini (yesterday, 2 days ago, last week, etc.),

C)      Cümle kalıplarını ve bunlara ait yardımcı fiilleri (was, were, did, have, has, had, could, would, etc) bilmemiz gerekir.

 

A)  Forms of verbs (eylemlerin halleri)

 

V1- present                          V2-Past                  V3-Past Participle                V-ing- Present Participle

go                                           went                      gone                                      going

do                                           did                          done                                      doing

have                                       had                         had                                         having

speak                                     spoke                     spoken                                  speaking

 

Bazı eylemlerin (fiillerin) ikinci ve üçüncü halleri hiçbir kurala bağlı değildir. Bu nedenle bunlara Düzensiz fiiller denir. Düzensiz fiillerin bir listesi vardır. Bir fiilin ikinci ve üçüncü halini öğrenmek için önce, Düzensiz fiil listesine bakarız. Listede varsa alırız. Aradığımız Fiil, Düzensiz fiil Listesinde yok ise, aradığımız fiil Düzenli fiil demektir.

 

Düzenli fiillerin yalın (V1) haline “ed” takısı eklendiğinde, fiiline hem (V2) ikinci halleri hem de (V3) üçüncü halleri elde edilir.

 

V1- present                          V2-Past                  V3-Past Participle                V-ing- Present Participle

open                                      opened                 opened                                 opening                               

study                                      studied                  studied                                  studying

stop                                        stopped                 stopped                                 stopping

 

 

 

 

B)   Geçmiş zaman ifadeleri

 

Yesterday                              Dün

The previous day                 Önceki gün.

in 1992                                  1992 yılında.

in March                               Mart ayında

 

 

Last………………..                    Geçen

Last week……….                    Geçen hafta

Last month…….                    Geçen ay              

Last sunday…….                    Geçen pazar        

Last January…….                   Geçen Ocak ayında

Last Year…….                        Geçen yıl

 

ago………………..                     - önce

2 days ago………….                2 gün önce.

An hour ago……….                1 saat önce.

Two hours ago………            2 saat önce.

5 minutes ago………             5 dakika önce.

10 years ago………                10 yıl önce.

 

Bu ifadeler, genellikle cümlenin sonunda kullanılır.

Zaman ifadeleri, küçükten büyüğe doğru sıralanır.     At 2:00 o’clock yesterday.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Past Sentence Structures   (Geçmiş zaman cümle yapıları)

 

1- Past Stative Sentences            (was/were…)  

 

Geçmişteki durumları, yerleri, halleri anlatır.

Yardımcı fiil olarak 

Tekil özneler için                                 “was”                    

Çoğul özneler için               “were”  kullanılır.               

Hiçbir Eylem (fiil) kullanılmaz.

 

Positive

I was 16 years old last year.     ………       Ben geçen yıl 16 yaşındaydım.

She was at school yesterday.   ………       O, dün okuldaydı.

They were sad 5 minutes ago. ………      Onlar, 5 dakika önce üzgünlerdi.

 

Negative

Olumsuz yapmak için “was” yada “ were” yardımcı fiillerine “not” kelimesi eklenir.

 

Was not = wasn’t

Were not = weren’t

I wasn’t at school yesterday.                   ………       Dün, ben okulda değildim.

He wasn’t at the canteen last week.      ……...       O, geçen hafta kantinde değildi.

They weren’t students last year.            ………       Onlar, geçen yıl öğrenci değillerdi.

Question

Soru yapmak için yardımcı fiil (burada  was/were), öznenin önüne konur.

 

Was I at school yesterday?   Ben, dün okulda mıydım?              Yes, you were./ No, you weren’t

Was he at the canteen 2 hours ago?                                              Yes, he was./ No, he wasn’t

Were they students 5 years ago?                                    Yes, they were./ No, they weren’t

Where were you yesterday?                                            Dün, sen neredeydin?

-- at school                                                                  Okulda.

-- I was at school yesterday.                                    Dün, ben okuldaydım.

 

A sample story

Yesterday, I was at the supermarket. There were some apples. There  were a few tomatoes. There was some milk. There was a cart. There wasn’t any water. My friends were at school but I wasn’t at school. I was very happy.

 

2) Past Continuous Tense           ( was/were… V-ing)

Geçmişteki herhangi bir anda, devam etmekte olan işleri anlatır.

Geçmişteki bir andaki sahneyi, arka planı anlatma için kullanılır.

Olayın ne zaman başladığı, ne zaman bittiği önemli değildir.

Tekil özneler için                                 “was”                    

Çoğul özneler için               “were”  kullanılır.

Bu kelimelerden sonra, eylemin (fiilin) “ing” takısı almış hali kullanılır.

 

Positive

I was sleeping at 10:00 yesterday.                  Ben, dün saat 10:00 da uyuyordum.

He was playing computer game last week.   O, geçen hafta bilgisayar oyunu oynuyordu.

They were washing the car 2 hours ago.       Onlar, iki saat önce araba yıkıyorlardı.

Negative

Olumsuz yapmak için ilk yardımcı fiile “not” kelimesi eklenir.

Was not = wasn’t

Were not = weren’t

 

They weren’t washing the car 3 hours ago.                  Onlar, üç saat önce araba yıkamıyorlardı.

Mehmet wasn’t playing football an hour ago.             Mehmet, bir saat önce futbol oynamıyordu.

 

Question

Soru yapmak için yardımcı fiillerden “was” yada “were”, öznenin önüne konur.

 

Were you playing guitar, yesterday?              Sen, dün, gitar çalıyor muydun?

Yes, I was./ No, I wasn’t.

Was he having lunch at the canteen?            O, kantinde öğle yemeği yiyor muydu?

Yes, he was./ No, he wasn’t.

                What were you doing at 4:00 yesterday?                     Dün, saat 4’te ne yapıyordun/yapıyordunuz?

We were painting the house at 4:00 yesterday?         Dün, saat 4’te, evi boyuyorduk.

I was painting the house at 4:00 yesterday?                 Dün, saat 4’te, evi boyuyordum.

 

A sample story

I was at the park yesterday. It was sunny and partly cloudy. There were a lot of people. There was a cat. There was a dog. There were some ducks.  There were some children. The cat was running. The dog was chasing the cat. The children were playing. The ducks were swimming in the pool. Some people were having barbecue. Some people were sitting and talking. I was watching all of them. Then it started to rain. It was raining heavily.

…………………..

 

3) Past Simple Tense                     ( V2  =  did V1)

Geçmişte olmuş, tamamlanmış işleri anlatır.

Geçmişteki bir olayın, meydana geldiği zaman, cümlenin sonunda söylenir.

 

Tekil yada Çoğul olsun TÜM özneler için      “did” yardımcı fiili kullanılır.                            

Positive

Olumlu cümlelerde “did” yardımcı fiili genellikle gizlenir.  Eylemin “V2” Past (geçmiş) hali tek başına kullanılır.

I did go   =  I went                = Ben gittim.

She did go             =  She went          = O, gitti.

They did go           =  They went        = Onlar, gittiler.

I did study             =  I studied            = Ben ders çalıştım.

She did study       =  She studied      = O, ders çalıştı.

They did study     =  They studied = Onlar, ders çalıştılar.

Negative

Olumsuz yapmak için, burada “did” yardımcı fiiline, “not” kelimesi eklenir. Daha sonra eylemin yalın (V1) hali kullanılır.

I didn’t study                                        = Ben ders çalışmadım.      

He didn’t swim yesterday.                = O, dün yüzmedi.              

They didn’t go last week.                  = Onlar, geçen hafta gitmediler.     

Question

Soru yapmak için, burada “did” yardımcı fiil, öznenin önüne konur. Özneden sonra, eylemin yalın (V1) hali kullanılır.

Did he swim?                               = O, yüzdü mü?                    Yes, he did./ No, he didn’t.

Did you study?                             = Sen, ders çalıştın mı?                      Yes, I did./ No, I didn’t.

 

A:    What time did you sleep?                = Saat kaçta uydun/uyudunuz?                      

B:      At 9:00.                                               = Dokuz da.

 

A:     What did you do yesterday?           = Dün, ne yaptın/yaptınız?                                .

B:     We went to the cinema yesterday?              = Dün, biz sinemaya gittik.                                .

B:     I went to the cinema yesterday?    = Dün, ben sinemaya gittim.                             .

A sample story.

It was holiday, yesterday. I was free. I called my friend. We met at the Kayseri Park. We had a cup of coffee at a cafe. It was delicious. Then we bought two tickets for the cinema at 4:00 in the afternoon. There was a good film. After the cinema, we went to the library. I had some books for my Project. Then I got home. I studied on my Project for 3 hours. I finished it last night and gave it to my teacher today.

 

4) Past Perfect Tense    (had  V3)

Geçmişte olmuş, tamamlanmış en eski olayları anlatır.

 

Tekil yada Çoğul olsun TÜM özneler için      “had” yardımcı fiili kullanılır.                           

 

Positive

Olumlu cümlelerde “had” yardımcı fiili söylenir daha sonra eylemin (fiilin) “V3” Past Participle (geçmiş) hali kullanılır.

I had  gone ………. Ben gitmiştim.

She had gone ………             O, gitmişti..

They had gone …….             Onlar, gitmişlerdi.

Negative

Olumsuz yapmak için “had” yardımcı fiiline “not” kelimesi eklenir.      

Had not = hadn’t

 

I hadn’t gone.                      Ben gitmemiştim.

She hadn’t gone.                 O, gitmemişti.

They hadn’t gone.               Onlar, gitmemişlerdi.

 

Question

Soru yapmak için “had” yardımcı fiili, Öznenin önüne konur.

 

Had I gone?          Ben gitmiş miydim?                            Yes, you had. / No, you hadn’t.

Had she gone?     O, gitmiş miydi?                  Yes, she had. / No, she hadn’t.

Had they gone?   Onlar, gitmişler miydi?                       Yes, they had. / No, they hadn’t.

Not:

Geçmişteki iki olaydan,

Önceki olay …….. (had + V3),

Sonraki olay ise ……..   (V2) yada (did + V1)

Cümle yapıları ile anlatılır.

 

Examples:

1-            I went home then I did homework.                                Even gittim, sonra ödev yaptım.

After I had gone home, I did my homework.               Eve gittikten sonra, ödev yaptım.

I had gone home, before I did my homework.             Ödev yapmadan önce, eve gitmiştim.

 

2-            When I arrived at school, the lesson had started.      Okula vardığımda, ders başlamıştı.  The lesson had started when I arrived at school.                Okula vardığımda, ders başlamıştı.

 

5) Present Perfect Tense   (have/has… V3)

Birkaç farklı kullanım alanı vardır.

1-       Hayatımızdaki tecrübeleri anlatır.

2-       Geçmişte başlamış, halen devam etmekte olan işleri anlatır.

3-       Geçmişte başlamış, halen devam etmekte olan işlerin süresini anlatır.

4-       Geçmişte başlamış ve bitmiş, ancak sonucu günümüzü etkileyen işleri anlatır.

 

Üçüncü Tekil şahıslar (He, She, It) yani O, anlamına gelen varlıklar için) için ….   “has”     

Diğer özneler (I, You, We, They) için …………………………………………………………….      “have”  kullanılır.

Positive

“Have” ve “Has” yardımcı fiillerinden sonra, eylemin (fiilin) “V3” Past Participle hali kullanılır.

 

I have gone           ………..     Ben gittim.   (zaman önemli değil, şimdiye kadar, bu işi yaptım.)

She has gone        ………..     O, gitti.                  

They have gone  ………..     Onlar, gittiler.

Negative

Olumsuz yapmak için “have” yada “has” kelimelerine “not” kelimesi eklenir.

 

Have not = haven’t             has not = hasn’t

 

I haven’t gone.     ………..     Ben gitmedi.

She hasn’t gone. ………..     O, gitmedi.

Question

Soru yapmak için “have” yada “has” kelimeleri, öznenin önüne konur.

 

Have I gone?                        Ben gittim mi?                     Yes, you have./ No, you haven’t.

Has she gone?                     O, gitti mi?                            Yes, she has./ No, she hasn’t.

Have they studied?             Onlar, ders çalışlar mı?       Yes, they have./ No, they haven’t.

 

Bu yapı kullanıldığında, içinde gizli olarak “şimdiye kadar” anlamını taşır.

 

 

 

 

 

 

 

“Present Perfect Tense”  ile kullanılan bazı ifadeler.

 

Cümle sonunda kullanılan ifadeler.

By now                  Şimdiye kadar

Until now              Şimdiye kadar

Up to now             Şimdiye kadar

So far                     Şimdiye kadar

Recently                Son zamanlarda

Lately                     Son zamanlarda, son günlerde

Yet                          Henüz, şimdiye kadar

Once                      bir kez

Twice                     iki kez

3 times                  üç kez

….

many times           çok kez

since ……               - den beri

for ……                   süre boyunca

 

Cümle içinde fiilden önce kullanılan ifadeler.

Already                 Zaten, şimdiye kadar, hali hazırda..

Just                         Demin, az önce, henüz

Ever                       Hiç (sorularda)

Never                    Asla, Hiç (düz cümlelerde)

Examples

I have finished my Project up to now.           Şimdiye kadar projemi bitirdim.

I haven’t finished my Project yet.                   Henüz (Şimdiye kadar) projemi bitirmedim.

 

Have they completed their project yet?        Onlar, henüz (Şimdiye kadar) projelerini, tamamladılar mı?

They have already completed their Project.                Onlar, projelerini zaten tamamladılar.

 

Have you ever been to Ankara?                      Sen, hiç Ankara’da bulundun mu?

Yes, I have been to Ankara 5 times.               Evet, Ankara’da beş kez bulundum.

No, I have never been to Ankara.                   Hayır, Ankara’da hiç bulunmadım.

 

Has she  made tea recently?                            Son zamanlarda, O, çay yaptı mı?

Yes, she has already made tea.                       Evet, O, zaten çay yaptı.

Yes, she has just made tea.                              Evet, O, demin/az önce çay yaptı.

No, she hasn’t made tea recently.                  Hayır, O, son zamanlarda çay yapmadı.

Since …… -den beri

“Since” kelimesinden sonra, olayın başladığı zaman söylenir.

…….since yesterday                            dünden beri

…….since 2:00 ‘oclock.                       Saat 2:00 den beri

 

I have slept since 2:00 o’clock.                        Ben, saat ikiden beri uyumaktayım.

He has slept since 2:00 o’clock.                       O, saat ikiden beri uyumakta.

They have slept since yesterday.                     Onlar, dünden beri uyumaktalar/uyuyorlar.

 

For……- süresi boyunca

İşin ne kadar sürdüğünü belirtmek için, “for” kelimesinden sonra “süre” söylenir.

 

…….for 2 hours                    iki saat boyunca, 2 saat süreyle, 2 saattir.

…….for 15 days                    15 gün boyunca, 15 gün süreyle, 15 gündür.

 

I have slept for 2 hours.                     Ben, iki saattir (2 saat boyunca) uyumaktayım.

He has slept for 2 hours.                   O, iki saattir  (2 saat boyunca) uyumakta.

 

Ali:          How long have you slept?                 He kadar süre uyudun?     

Ayşe:      ….. For 2 hours…                 2 saat süre boyunca

 

Past simple (V2) ile Present Perfect (have, has—V3) Karşılaştırması

Past Simple, kullanılırsa, geçmiş zamandaki kesin süre verilir.

I went to school yesterday = I did g oto school yesterday.       Ben dün okul gittim.

 

Present perfect tense (have/has—V3) kullanılırsa, zaman verilmez.

I have gone to school.                       Okula gittim. (şimdiye kadar)

 

Present Continuous (am,is,are V-ing) ile Present Perfect (have, has—V3) Karşılaştırması

Present continuous, kullanılırsa, şimdi devam eden iş anlatılır. Sadece, şu andaki durum anlatılır. Süre verilmez.

I’m writing (now).               Ben, (şimdi) yazıyorum.

 

Present perfect tense (have/has—V3) kullanılırsa, süre yada olayın başlangıç zamanı verilir.

I have written for 20 minutes.                        Ben, 20 dakikadır yazıyorum/yazmaktayım.

I have written since 10:00 o’clock.                 Ben, saat 10’dan beri yazıyorum/yazmaktayım.