PRESENT TENSES (ŞİMDİ VE HER ZAMANI İFADE EDEN ZAMANLAR)

1)       Present stative                                    (am, is, are)                                         You are a student.

2)       Present continuous tense                 (am, is, are…. V-ing)                           You are listening now.

3)       Present simple tense (action)          (do V1)  =  V1                                       You listen everyday.

(does V1) = V-es                                 She listens everyday.

Şimdi ve her zaman için geçerli durum ve olayları anlatabilmek için;

A)     Yardımcı fiilleri (am, is, are, do, does, can, must, should…) 

B)      Eylemlerin (fiillerin) aşağıda belirtilen hallerini, (go, goes, going)

C)      Zaman ifadelerini (everyday, now, etc.), bilmemiz gerekir.

 

A)  Forms of verbs   (eylemlerin halleri)

V1- present          Eylemlerin yalın halidir. Ek almamış halidir.

V-es                       Eylemlerin, yalın haline    -s, -es, -ies  eklerinden birisinin eklenmiş halidir.

V-ing                      Eylemlerin, yalın haline    -ing  eklenmiş halidir.

 

1- present                             V-es                        V-ing- Present Participle

go                                           goes                       going

do                                           does                       doing

have                                       has                          having

start                                       starts                      starting

speak                                     speaks                   speaking

study                                      studies                   studying

play                                        plays                      playing

see                                         sees                       seeing

come                                     comes                    coming

 

B)  Time expressions      (Zaman İfadeleri)

Geniş zaman ve şimdiki zaman cümlelerinde kullanılan zaman ifadelerine örnek olabilecek bazı ifadeler aşağıda verilmiştir. Zaman ifadeleri, genellikle cümlenin en sonuna yerleştirilirler.

Now

Şimdi

At the moment

Şimdi, Şu anda

Right now

Tam şu anda

 

 

Everyday

 her gün

Every week

 her hafta

Once a day

 günde bir kez

Twice a day

 günde iki kez

Three times a day

 günde üç kez

Many times a day

 günde çok kez

On Sundays

 pazar günleri/günlerinde

On Sunday

 pazar günü/gününde

Every Sunday

 her Pazar

At the weekends

 Hafta sonlarında

On weekdays

 Hafta içi günlerde

Bu kelimeler genellikle cümle sonunda kullanılır. 

1- PRESENT STATIVE SENTENCES    (am, is, are…)     

 

Şu andaki durumları, yerleri, halleri anlatır.  Eylem kullanılmaz. Sadece “am, is, are” kullanılır.

Yardımcı fiil olarak 

Tekil özneler için                                 “am, is”                 I am…,  She is…, He is…., It is, …

Çoğul özneler için               “are”  kullanılır.   You are…, they are…., we are….

 

Positive

I am 16 years old now.………     Ben şimdi 16 yaşındayım.

She is at school now.  ………       O, şimdi okulda.

They are out right now. ………  Onlar, tam şu anda dışarıdalar.

 

Negative

Olumsuz yapmak için “am, is, are” yardımcı fiillerine “not” kelimesi eklenir.

am not = ….. kısaltması olmaz.

is not = isn’t

are not = aren’t

I’m not at school now.                              ………       Şimdi, ben okulda değilim.

He isn’t at the canteen at the moment. ……...       O, şu anda kantinde değil.

They aren’t students at the moment.    ………       Onlar, şimdi öğrenci değiller.

Question

Soru yapmak için yardımcı fiil (burada am is, are), öznenin önüne konur.

Am I at school now?                                          Ben, şimdi okulda mıyım?       Yes, you are./ No, you aren’t

Is he at the canteen at the moment?              O, şimdi kantinde mi?            Yes, he is./ No, he isn’t

Are they students right now?                          Onlar, şimdi öğrenci mi?         Yes, they are./ No, they aren’t

Where are you now?                                         Şimdi, sen neresin?  Siz, neredesiniz?

-- at school                                                  Okulda.

-- I am at school now.                                Şimdi, ben okuldayım.

-- We are at school now.                           Şimdi, biz okuldayız.

 

 

A sample story    (örnek hikaye)

My name is Bilge. I’m a student at the M.K. Atatürk MTAL.  I’m 14 years old. I’m at school now. I’m very happy. The school is very good. There are a lot of students at school. They are nice.  Our teachers are kind. My friends are in the classroom. They are very happy too.  Now, the weather is hot and sunny. The classroom is hot, too.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) PRESENT CONTINUOUS TENSE   ( am, is, are… doing)

 

Şu anda yapılmakta olan işleri anlatır.

Olayın ne zaman başladığı, ne zaman bittiği önemli değildir.

 

Tekil özneler için                                 “am, is”                 I am…,  She is…, He is…., It is, …

Çoğul özneler için               “are”  kullanılır.   You are…, they are…., we are….

Bu kelimelerden sonra, eylemin (fiilin) “ing” takısı almış hali kullanılır.

 

Positive

I am speaking now.                                             Ben, şimdi konuşuyorum.

He is playing computer game now.                 O, şimdi bilgisayar oyunu oynuyor.

They are washing the car at the moment.     Onlar, şimdi araba yıkıyorlar.

Negative

Olumsuz yapmak için ilk yardımcı fiile “not” kelimesi eklenir.

am not = …….. kısaltma olmaz.

is not = isn’t

are not = aren’t

They aren’t washing the car now.                   Onlar, şimdi araba yıkamıyor.

Mehmet isn’t playing football now.                Mehmet, şimdi futbol oynamıyor.

 

Question

Soru yapmak için “am, is, are ”  kelimelerinden uygun olan birisi, öznenin önüne konur.

 

Are you playing guitar, now?                           Sen, şimdi, gitar çalıyor musun?

Yes, I am./ No, I am not.

Is he having lunch at the canteen?                 O, kantinde öğle yemeği yiyor mu?

Yes, he is./ No, he isn’t.

                What are you doing now?                                 Şimdi, ne yapıyorsun/yapıyorsunuz?

We are painting the house.                              Biz, evi boyuyoruz.

I am painting the house.                                    Ben, evi boyuyorum.

 

A sample story

m at the park now. It is sunny and partly cloudy. There are a lot of people. Some people are having barbecue. Some people are sitting and talking. There are some children. A boy is running. A girl is singing. The other children are playing. There is a cat. There is a dog. The cat is running.  The dog is chasing the cat.  There are some ducks. The ducks are swimming in the pool.  m watching all of them.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) PRESENT SIMPLE TENSE                               ( do/does)

 

Her zaman yapılan işleri, alışkanlıkları anlatır.

 

Üçüncü Tekil şahıs (O)  (he, she, it) için                                                        “does” yardımcı fiili kullanılır.                         

Diğer şahıslar için (ben, sen, siz, onlar)  (I, you, we, they) için                “do” yardımcı fiili kullanılır.                             

 

Positive

Olumlu cümlelerde “do/does” yardımcı fiilleri genellikle gizlenir.  Eylemin “V1/V1-es hali tek başına kullanılır.

I do go    =  I go     = Ben giderim.

She does go          =  She goes           = O, gider.

They do go            =  They go             = Onlar, giderler.

I do study              =  I study               = Ben ders çalışırım.

She does study     =  She studies       = O, ders çalışır.

They does study =  They studies = Onlar, ders çalıştılar.

Negative

Olumsuz yapmak için, burada “do/does” yardımcı fiiline, “not” kelimesi eklenir. Daha sonra eylemin yalın (V1) hali kullanılır.

I don’t study                                        = Ben, ders çalışmam.        

He doesn’t swim everyday.              = O, hergün yüzmez.          

They don’t go to the cinema.           = Onlar, sinemaya gitmezler.           

Question

Soru yapmak için, burada “do/does” yardımcı fiili, öznenin önüne konur. Özneden sonra, eylemin yalın (V1) hali kullanılır.

Does he swim?                            = O, yüzer mi?                                      Yes, he does./ No, he doesn’t.

Do you study?                              = Sen, ders çalışır mısın?                    Yes, I do./ No, I don’t.

Do you study?                             = Siz, ders çalışır mısınız?                   Yes, we do./ No, we don’t.

 

A:    What time do you sleep?                 = Saat kaçta uyursun/uyursunuz?                  

B:      At 9:00.                                               = Dokuz da.

 

A:     What do you do everyday?             = Hergün, ne yaparsın/yaparsınız?                  .

B:     We go to school everyday?             = Hergün, biz okula gideriz.                              .

B:     I go to school everyday?                  = Hergün, ben okula giderim.

A sample story.

When It is holiday, I’m free. I call my friend. We meet at the Kayseri Park. We have a cup of coffee at a cafe. It is delicious. Then we buy two tickets for the cinema at 4:00 in the afternoon. After the cinema, we go to the library. I have some books for my Project. Then I get home. I study on my Project for 3 hours. I finish it and give it to my teacher everyweek.

 

 

 

 

4) PRESENT PERFECT TENSE             (have/has… done)

Birkaç farklı kullanım alanı vardır.

1-       Hayatımızdaki tecrübeleri anlatır.

2-       Geçmişte başlamış, halen devam etmekte olan işleri anlatır.

3-       Geçmişte başlamış, halen devam etmekte olan işlerin süresini anlatır.

4-       Geçmişte başlamış ve bitmiş, ancak sonucu günümüzü etkileyen işleri anlatır.

 

Üçüncü Tekil şahıslar (He, She, It) yani O, anlamına gelen varlıklar için) için ….   “has”     

Diğer özneler (I, You, We, They) için …………………………………………………………….      “have”  kullanılır.

Bunlardan sonra da, eylemin V3 hali kullanılır.

Positive

“Have” ve “Has” yardımcı fiillerinden sonra, eylemin (fiilin) “V3” Past Participle hali kullanılır.

 

I have gone           ………..     Ben gittim.   (zaman önemli değil, şimdiye kadar, bu işi yaptım.)

She has gone        ………..     O, gitti.                  

They have gone  ………..     Onlar, gittiler.

Negative

Olumsuz yapmak için “have” yada “has” kelimelerine “not” kelimesi eklenir.

 

Have not = haven’t             has not = hasn’t

 

I haven’t gone.     ………..     Ben gitmedi.

She hasn’t gone. ………..     O, gitmedi.

Question

Soru yapmak için “have” yada “has” kelimeleri, öznenin önüne konur.

 

Have I gone?                        Ben gittim mi?                     Yes, you have./ No, you haven’t.

Has she gone?                     O, gitti mi?                            Yes, she has./ No, she hasn’t.

Have they studied?             Onlar, ders çalışlar mı?       Yes, they have./ No, they haven’t.

 

Bu cümle yapısı kullanıldığında, içinde gizli olarak “şimdiye kadar” anlamını taşır.

 

“Present Perfect Tense”  ile kullanılan bazı ifadeler.

Cümle sonunda kullanılan ifadeler.

By now                  Şimdiye kadar

Until now              Şimdiye kadar

Up to now             Şimdiye kadar

So far                     Şimdiye kadar

Recently                Son zamanlarda

Lately                     Son zamanlarda, son günlerde

Yet                          Henüz, şimdiye kadar

Once                      bir kez

Twice                     iki kez

3 times                  üç kez

….

many times           çok kez

since ……               - den beri

for ……                   süre boyunca

 

Cümle içinde fiilden önce kullanılan ifadeler.

Already                 Zaten, şimdiye kadar, hali hazırda..

Just                         Demin, az önce, henüz

Ever                       Hiç (sorularda)

Never                    Asla, Hiç (düz cümlelerde)

 

Examples

I have finished my Project up to now.           Şimdiye kadar projemi bitirdim.

I haven’t finished my Project yet.                   Henüz (Şimdiye kadar) projemi bitirmedim.

 

Have they completed their project yet?        Onlar, henüz (Şimdiye kadar) projelerini, tamamladılar mı?

They have already completed their Project.                Onlar, projelerini zaten tamamladılar.

 

Have you ever been to Ankara?                      Sen, hiç Ankara’da bulundun mu?

Yes, I have been to Ankara 5 times.               Evet, Ankara’da beş kez bulundum.

No, I have never been to Ankara.                   Hayır, Ankara’da hiç bulunmadım.

 

Has she  made tea recently?                            Son zamanlarda, O, çay yaptı mı?

Yes, she has already made tea.                       Evet, O, zaten çay yaptı.

Yes, she has just made tea.                              Evet, O, demin/az önce çay yaptı.

No, she hasn’t made tea recently.                  Hayır, O, son zamanlarda çay yapmadı.

 

Since …… -den beri

“Since” kelimesinden sonra, olayın başladığı zaman söylenir.

…….since yesterday                            dünden beri

…….since 2:00 ‘oclock.                       Saat 2:00 den beri

 

I have slept since 2:00 o’clock.                        Ben, saat ikiden beri uyumaktayım.

He has slept since 2:00 o’clock.                       O, saat ikiden beri uyumakta.

They have slept since yesterday.                     Onlar, dünden beri uyumaktalar/uyuyorlar.

 

For……- süresi boyunca

İşin ne kadar sürdüğünü belirtmek için, “for” kelimesinden sonra “süre” söylenir.

 

…….for 2 hours                    iki saat boyunca, 2 saat süreyle, 2 saattir.

…….for 15 days                    15 gün boyunca, 15 gün süreyle, 15 gündür.

 

I have slept for 2 hours.                                     Ben, iki saattir (2 saat boyunca) uyumaktayım.

He has slept for 2 hours.                                   O, iki saattir  (2 saat boyunca) uyumakta.

Ali:          How long have you slept?                 He kadar süre uyudun?     

Ayşe:      ….. For 2 hours…                                 2 saat süre boyunca

Past simple (V2) ile Present Perfect (have, has—V3) Karşılaştırması

Past Simple, kullanılırsa, geçmiş zamandaki kesin süre verilir.

I went to school yesterday = I did g oto school yesterday.       Ben dün okul gittim.

 

Present perfect tense (have/has—V3) kullanılırsa, zaman verilmez.

I have gone to school.                       Okula gittim. (şimdiye kadar)

 

Present Continuous (am,is,are V-ing) ile Present Perfect (have, has—V3) Karşılaştırması

Present continuous, kullanılırsa, şimdi devam eden iş anlatılır. Sadece, şu andaki durum anlatılır. Süre verilmez.

I’m writing (now).               Ben, (şimdi) yazıyorum.

 

Present perfect tense (have/has—V3) kullanılırsa, süre yada olayın başlangıç zamanı verilir.

I have written for 20 minutes.                        Ben, 20 dakikadır yazıyorum/yazmaktayım.

I have written since 10:00 o’clock.                 Ben, saat 10’dan beri yazıyorum/yazmaktayım.