Davut Saydam, Teacher of English

 Have got ...  (.... var, sahibim, sahibiz, sahipler, sahipsiniz)

 Has got   ... (.....var, sahip)

 


 

Functions    (Kullanıldığı yerler)                                                                                             

Bir şeye/şeylere sahip olup, olmadığımızı anlatmak için kullanılır.

Türkçe'ye çevirirken, "biz .....sahibiz" diye çevirmek yerine, "bizim .......var." diye çevirmek daha anlamlıdır.

 

Sentence Structure  (Cümle yapısı)                                                                                       

Cümlenin öznesi, (I, You, We, They, Ali & Ayşe, vb. ) ise, "have got" kullanılır.

Cümlenin öznesi, (He, She, It, Ali, Ayşe, The dog, vb. ) ise, "has got" kullanılır.

 

Olumlu cümle

Olumsuz cümle

Soru Cümlesi

 I have got ...(tekil, çoğul, sayılamayan isim..).

 I have not got ...(sahip olunan şeyin adı...)

 Have I got....(sahip olunan şeyin adı)...?

  She has got ...(tüm isimler)

  She has not got ...(tüm isimler)...

  Has she got....(tüm isimler)...?

 

   I have got some water.    Benim biraz suyum var. (Biraz suya sahibim.)

   We have got some books.   Bizim birkaç kitabımız var. (Birkaç kitaba sahibiz.)

Soru yapmak için, yardımcı fiil (have, has) cümlenin başına alınır. Diğer kelimeler yerlerinde kalır.

   Have you got some water?    Senin/Sizin biraz suyun var mı?  (Biraz suya sahip misin?)

   Have you got some books?   Senin/Sizin birkaç kitabın var mı?  (birkaç kitaba sahip misin?)

Cümle kuruluşunda, olumsuz yapmak için yardımcı fiile (have, has) "not" kelimesi eklenir. 

   I have not got any water.    Benim hiç suyum yok.

   We haven't got any books.  Bizim hiç kitabımız yok

 

Abbreviations     (Kısaltmalar)                                                                                                     

   have not = haven't

   has not = hasn't

 

  I have got = I've got

  We have got = We've got

  You have got = You've got

  They have got = You've got

  He has got = He's got

  She has got = He's got

  It has got = It's got

 

 

Examples      (Örnekler)                                                                                                                

1.  Have you got any money?  (Hiç paran/paranız var mı?)

     Yes, I have.       Evet, var.

     Yes, I have got some money.  Evet, biraz param var.

     No, I haven't.     Hayır, yok.

     No, I haven't got any money.    Hayır, hiç param yok.

 

2.  Have you got any cousins?    Hiç kuzenin/kuzeniniz var mı?  (You=sen, siz)

     Yes, I have.       Evet, var.

     Yes, I have 25 cousins.    Evet, 25 kuzenim var.

     No,  I haven't.     Hayır, yok.

     No,  I haven't got any cousins.    Hayır, hiç kuzenim yok.

 

3.  How many brothes has she got?  Onun kaç erkek kardeşi var?

     She has got 4 brothers.     Onun dört erkek kardeşi var.

     She hasn't got any brothers.    Hiç erkek kardeşi yok.

    She has got no brothers.    Hiç erkek kardeşi yok.

 

4.  How much sugar have they got?   Ne kadar şekerleri var? 

     They have got some sugar.    Onların, biraz şekerleri var.  (onlar biraz şekere sahipler)

     They haven't got any sugar.   Onların, hiç şekerleri yok.

     They have got no sugar.   Onların hiç şekerleri yok.

   How many (kaç tane) sayılabilen isimler (cat, apple, car, book, student, tree vb.) için,

   How much (ne kadar) ise, sayılamayan isimlerin (water, sugar, money, rice vb.) miktarını sormak için kullanılırlar.

 

 

 

 

 

 

Ana Sayfa (Main Page) =>