Davut Saydam, Teacher of English

PAST PERFECT TENSE (.... mıştı...)

 

Cümle Yapısı:

Özne + had + V3

Bu cümle yapısını oluşturabilmek için düzensiz fiillerin V3 (Past Participle) halinin ezberlenmesi gerekir. 

Düzensiz fiil listesinde olmayan fiiller ise, düzenli fiil olarak adlandırılırlar ve Fiillerin V1-(present) hallerine

(-ed, -ied, -d) eklerinden birisi getirilerek, fiilin V3 (Past Participle) hali elde edilir.

 

Tekil yada çoğul tüm özneler için yardımcı fiil "had" kelimesidir.

Bu yardımcı fiil, tüm cümle yapılarında, "olumlu, olumsuz, soru,.., cümlede daima yer alır.  (I had studied.)

Soru yapmak için, "had" yardımcı fiili cümlenin başına alınır.     ( Had you studied?)

Olumsuz yapmak için, "had yardımcı fiiline "not" eki eklenir.     ( I had not studied.)

 

 

 

I

You

We

They

Ali And Ayşe

He

She

It

Ali

Ayşe

The Cat

 had spoken.

 had + V3

 

 

Kullanıldığı Yerler

 

1. Geçmişte yapılmış ve tamamlanmış işleri anlatmak için kullanılır.

            Örneğin, evimizi yeni boyamış ve üzerinden belirli bir süre geçmiş ise,

bu durumu;

                We had painted our house. (Evimizi boyamıştır.)

                                  V3

            cümlesi ile ifade ederiz.

          

Geçmişte yapılmış iki eylemi anlatırken, daha önce yapılmış olan eylemi; Past Perfect (had + V3) Tense ile anlatırız,

Daha sonra yapılmış olan eylemi ise, Past Simple ( did + V1) yada (V2) ile anlatırız.

 

Example :

1-  When we arrived home, my borther had left the house.  (Eve vardığımızda, kardeşim evden ayrılmıştı.)

2- Before we left home, we had had breakfast.  (Evden ayrılmadan önce, kahvaltı yapmıştık)

3- After they had done their homework, they went to school. (Ödevlerini yaptıktan sonra, okula gittiler.)

 

            Had you cooked an omlette?  (Omlet pişirmiş miydin?)

            -- Yes, I had cooked an omlette.  (Evet, Omlet pişirmiştim.)

 

            Had she finished her homework when you arrived at school?   (Sen okula vardığında, O, ödevini bitirmiş miydi?)

            -- Yes, she had finished her homework when I arrived at school.  (Evet, Ben okul vardığımda, O, ödevini bitirmişti.)

 

      

3. "Already, Just, Yet, Ever, Never" gibi kelimeler, bu zaman ifadesi ile kullanılabilirler.

   

    Already : zaten, halihazırda,          (Olumlu cümlelerde, fiilden önce)

    Just        : demin, henüz, az önce, (Olumlu cümlelerde, fiilden önce)

    Yet         : henüz,                              (Olumsuz ve soru cümlelerinde, cümle sonunda)

    Ever       : Hiç                                  (Soru cümlelerinde, fiilden önce)

    Never     : Hiç                                  (Olumlu cümlelerde fiilden önce kullanılır ancak olumsuz anlam taşır.)

 

    -Had you ever cooked omlette?    (Hiç omlet pişir miydin?)

          *Yes, I had cooked omlette many times.   (Evet, bir çok kez pişirmiştim.)

          *No, I never.                                              (Hayır, asla.)

          *No, I hadn't.                                            (Hayır, yapmamıştım.) 

    - Had you finished your work?              (Çalışmanı bitirmiş miydin?)

          * No, I hadn't finished my work yet.     (Hayır, henüz çalışmamı bitirmemiştim.)

          * Yes, I had already finished my work.  (Evet, çalışmamı zaten bitirmiştim.)

          * Yes, I had just finished my work.        (Evet, çalışmamı demin/az önce bitirmiştim.)

 

4. Past Perfect Tense, "Since" ve "for" ile başlayan zaman ifadeleri ile birlikte kullanılır ve

bir işin ne kadar süredir yapılmakta olduğunu anlatır.

 

  For + süre

 Since + Başlangıç zamanı

  for 2 hours      (iki saattir)

 since 1980   (1980 den beri)

  for 5 days       (beş gündür)

 since this morning (bu sabahtan beri)

  for 10 years    (on yıldır)

 since yesterday (dünden beri)

  for two weeks (iki haftadır)

 since 2 o'clock  (saat ikiden beri)

  for ten months  (on aydır)

 since I was a child  (çocukluğumdan deri)

  for a day  (bir gündür)

 since I came here (buraya geldiğimden beri)

      

        I had studied.  (Ben çalışmıştım.)

 

        I had studied for 2 hours. (İki saat süreyle çalışmıştım)

 

        I had studied since that morning. (O sabahtan beri çalışmıştım.)

 

2. Şart-cümlelerinde (If-Clause) geçmişte yapılmış yada yapılmamış işlerle ilgili hayali varsayımları anlatmak için kullanılır..

 

        If  + Past Perfect Tense,  Would Have V3

                                                   Could Have V3

 

1.     If I had studied hard, I would have been more successful    ( Çok çalışsaydım, daha başarılı olurdum.)

        If I had studied hard, I could have been more successful    ( Çok çalışsaydım, daha başarılı olabilirdim.)

 

2.     If she had come to school, She would have understood    ( Okula gelseydi, anlardı.)

        If she had come to school, She could have understood    ( Okula gelseydi, anlayabilirdi..)

 

3.     If They had known, they would have answered    ( eğer onlar bilselerdi, cevap verirlerdi.)

        If They had known, they could have answered    ( eğer onlar bilselerdi, cevap verebilirlerdi.)

 

3. Dilek-cümlelerinde (Wish-Clause) geçmişte yapılmış yada yapılmamış işlerle ilgili pişmanlıkları anlatmak için kullanılır..

 

        I wish + Past Perfect Tense

 

1.     I wish you had studied hard    ( Keşke, çok çalışsaydın.)

2.     I wish I you hadn't studied hard         ( Keşke, çok çalışmasaydın.)

3.     I wish she had come to school   ( Keşke, O, okula gelseydi.)

4.     I wish they hadn't gone.    (Keşke, gitmeselerdi.)

 

 

Ana sayfa (Main Page)