Davut Saydam, Teacher of English.

 IRREGULAR VERBS (Düzensiz Fiiller (Eylemler))

Birinci (yalın) (V1-present), ikinci(V2-past) ve üçüncü (V3-past participle) hali hiçbir kurala bağlı olmayan eylemlerdir.

Düzensiz fiileri ezberlemek, İngilizce'yi anlayabilmek ve konuşabilmek için çok önemlidir.

Örneğin:

Go ---- went ---- gone

Do ---- did ----- done

Have ---had ----had.

 

REGULAR VERBS (düzenli fiiller)

Düzensiz Fiil Listesinde olmayan fiiller, düzenli fiil olarak adlandırılırlar ve düzenli fiillerin present (V1) halinin sonuna (-ed, --ied, -d) eklerinden uygun olan getirilerek fiilerin past (V2) ve past participle (V3) halleri elde edilmiş olur.

listen-- listened-- listened

play-- played --- played

study-- studied--- studied

stop--- stopped--- stopped

 

 

(The rule of adding “-d, ed/-ied”)   ( Ek kuralı)

1) Tek heceli fiillerde son sessiz harfin çiflenmesi

Present (V1)

Past (V2)

Past Participle (V3)

 

Stop

bet

plan

stopped

betted

planned

stopped

betted

planned

Eğer bir fiil tek heceli ise ve bu fiilin sonu “bir sessiz+bir sesli+bir sessiz harf” ile bitiyorsa, bu fiilin sonundaki sessiz harf çiftlenir ve sonra “-ed” takısı eklenir. 

 

 

 

2) Çok heceli fiillerde son sessiz harfin çiflenmesi

Present (V1)

Past (V2)

Past Participle(V3)

 

prefer

admit

preferred

admitted

preferred

admitted

Eğer bir fiil birden fazla heceden oluşuyorsa ve bu fiilin sonu “bir sessiz+bir sesli+bir sessiz harf” ile bitiyorsa ve kelimenin vurgusu son hece üzerinde ise, bu fiilin sonundaki sessiz harf çiftlenir ve sonra “-ed” takısı eklenir.  Bir kelimede ana vurgunun hangi hecede olduğunu, sözlüklere bakıp, öğrenebilirsiniz.

visit

offer

visited

offered

visited

visited

Burada vurgu ilk hecededir. Bu nedenle, bu kelimelerdeki son harf çiftlenmez, sadece “-ed” takısı eklenir.

 

3) Son sessiz harfin çiflenmediği durumlar

Present (V1)

Past (V2)

Past Participle (V3)

Burada kelime tek heceli olmasına ve kelimenin sonu “bir sessiz+bir sesli+bir sessiz harf” ile bitmesine rağmen, bu kelimenin son harfi, “w,y,x” harflerinden birisi olduğu için çiftlenmez, sadece   “-ed” takısı eklenir.

 

 

 

Play

fix

chew

played

fixed

chewed

played

fixed

chewed

 4)  Sondaki “y” harfinin düşürülmesi

Present (V1)

Past (V2)

Past Participle(V3)

 

tidy

fry

cry

tidied

fried

cried

Tidied

fried

cried

Eğer fiilin sonu “bir sessiz harf + y harfi” ile bitiyorsa, “y” harfi düşer, “-ied” eklenir.

 

 

 

 5) Sadece “-d” eklenmesi.

Present (V1)

Past (V2)

Past Participle (V3)

 

live

tie

Lived

Tied

lived

tied

Eğer fiilin sonu “-e” harfi ile bitiyorsa sadece “-d” harfi eklenir.

 

 

 6) Sadece “-ed” eklenmesi

Present (V1)

Past (V2)

Past Participle (V3)

 

clean

wash

 

cleaned

washed

cleaned

washed

Eğer fiil, yukarıdaki kuralların hiçbirisine de uymuyorsa, bu fiilin yalın haline sadece “-ed” eklenir.

Örnek:

We clean the classroom: Sınıfı temizleriz.                      (V1 kullanıldı)

We cleaned the classroom: sınıfı temizledik.                 (V2 kullanıldı)

We have cleaned the classroom: sınıfı temizledik.      (V3 kullanıldı.)

 

Ana sayfaya git ->