Davut Saydam, Teacher of English.

 IRREGULAR VERBS (Düzensiz Fiiller (Eylemler))

Birinci (yalın) (V1-present), ikinci(V2-past) ve üçüncü (V3-past participle) hali hiçbir kurala bağlı olmayan eylemlerdir.

Aşağıda verilen düzensiz fiileri ezberlemek, artık İngilizce'yi anlayabilmek ve konuşabilmek demektir. Listede olmayan fiiller, düzenli fiil olarak adlandırılırlar ve düzenli fiillerin present (V1) halinin sonuna (-ed, --ied, -d) eklerinden uygun olan getirilerek fiilerin past (V2) ve past participle (V3) halleri elde edilmiş olur. Bu konuda detaylı açıklama ve örnekler bu sayfanın sonunda yer almaktadır.

Burada verilmiş olan Türkçe anlamlar, fiillerin sadece yalın  ve en yaygın anlamlarıdır. Daha başka anlamlarının olduğunu da hatırda tutmak gerekir.

Bu liste düzensiz fiillerin çoğunu kapsamaktadır. Bazı fiillerin hem düzensiz hali hem de düzenli hali kullanılabilmektedir. Bunlar parantez içinde verilmiştir.

Okunuşları, Türk öğrencilerin en kolay şekilde okuyabilecekleri şekilde yazdım. Elbetteki, İngilizce'deki 44-48 sesin Türk dilindeki 29 ses ile ifade edilmesi, fonetik bakımından doğru görülmeyebilir. Ancak, Türkiye'de ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine fonetik öğretmeye kalkışmanın gereksiz ve çok zaman alacağını, onları İngilizce'den soğutacağını düşünerek, en basit haliyle ve en çabuk öğrenilecek şekilde okunuş verdim.  

Saygılarımla...

 

IRREGULAR VERBS LIST (Düzensiz Fiiller Listesi)

 

 

 

Present (V1)

Past  (V2)

Past Participle (V3)

Meaning In Turkish

 

abide  /ıbayd/

abode (abided) /ıbood/

abode (abided) /ıbood/

Katlanmak, dayanmak

 

arise  /ırayz/

arose /ırooz/

arisen  /ırayzn/

Ortaya çıkmak, doğmak (güneş vb.)

 

be /bi/

was, were  /waz/, /wör/

been   /biin/

Olmak

 

bear /beır/

bore /boor/

borne, born /boorn/

Doğurmak, katlanmak, dayanmak

 

beat  /biıt/

beat /biıt/

beaten /biıtn/

Dövmek, yenmek

 

become  /bikam/

became   /bikeym/

become  /bikam/

Olmak

 

begin /bigin/

began /bigæn/

begun /bigan/

Başlamak

 

bend  /bend/

bent  /bent/

bent /bent/

Eğmek, bükmek

 

bet /bet/

bet (betted) /bet//betıd/

bet (betted) /bet//betıd/

Bahse girmek

 

bid /bid/

bade (bid) /beyd/ /bid/

bidden (bid)/bidn//bid/

Teklif vermek, ihalede fiyat önermek

 

bind /baynd/

bound /baund/

bound  /baund/

Sınırlamak, bağlamak-yapıştırmak

 

bite /bayt/

bit /bit/

bit  /bit/

Isırmak

 

bleed /bliid/

bled  /bled/

bled /bled/

Kanamak

 

blow /bloo/

blew /bluu/

blown /blown/

Esmek, üflemek

 

break /brek/

broke /brok/

broken /brokn/

Kırmak

 

breed  /briid/

bred /bred/

bred /bred/

Beslemek, yetiştirmek, üremek

 

bring /bring/

brought /broot/

brought  /broot/

Getirmek

 

broadcast /brodkast/

broadcast /brodkast/

broadcast /brodkast/

Yayınlamak (radio,tv)

 

build /bild/

built /bilt/

built  /bilt/

Inşaa etmek

 

burn /börn/

burnt /börnt/

burnt /börnt/

Yakmak, yanmak

 

burst  /börst/

burst  /börst/

burst /börst/

Patlamak

 

buy /bay/

bought  /boot/

bought  /boot/

Satın almak

 

catch  /kæç/

caught /koot

caught  /koot

Yakalamak, yetişmek

 

cast  /kest/

cast  /kest/

cast  /kest/

Atmak, fırlatmak

 

choose /çuuz/

chose /çooz/

chosen /çozn/

Seçmek

 

cling  /kling/

clung  /klang/

clung   /klang/

Sıkıca sarılmak, yapışmak

 

come  /kam/

came    /keym/

come  /kam/

Gelmek

 

cost  /kost/

cost  /kost/

cost  /kost/

Mal olmak (fiyat olarak)

 

creep  /kriip/

crept  /krept/

crept  /krept/

Sürünmek, emeklemek, sünmek

 

cut  /kat/

cut  /kat/ 

cut  /kat/

Kesmek

 

deal   /diıl/

dealt   /diılt/

dealt   /diılt/

İlgilenmek, ….. işiyle uğraşmak

 

dig  /dig/

dug  /dag/

dug  /dag/

Kazmak

 

do  /du/

did  /did/

done  /dan/

Yapmak

 

draw  /droo/

drew  /druu/

drawn  /droon/

Çizmek, sürüklemek

 

dream  /driim/

dream  /dremt/

dreamt  /dremt/

Rüya görmek

 

drink  /drink/

drank  /drenk/

drunk   /drank/

Içmek

 

drive  /drayv/

drove  /droo/

driven  /drivn/ 

Sürmek (taşıtları), çakmak (çivi)

 

dwell  /dwel/

dwelt  /dwelt/

dwelt  /dwelt/

Ikamet etmek, bir yerde yaşamak

 

eat  /iıt/

ate  /eyt/

eaten  /iıtn/

Yemek

 

fall  /fool/

fell  /fel/

fallen  /foln/

Düşmek

 

feed  /fiid/

fed  /fed/

fed  /fed/

Beslemek, besin vermek

 

feel  /fiil/

felt  /felt/

felt  /felt/

Hissetmek

 

fight  /fayt/

fought  /foot/

fought  /foot/

Dövüşmek, kavga etmek

 

find  /faynd/

found  /faund/

found  /faund/

Bulmak

 

flee  /flii/

fled  /fled/

fled  /fled/

Kaçmak, uçup gitmek

 

fling  /fling/

flung  /flang/

flung  /flang/

Fırlatmak, fırlamak, hızla atmak

 

fit  /fit/

fit  /fit/

fit  /fit/

Uymak, uygun olmak

 

fly  /flay/

flew  /fluu/

flown   /floon/

Uçmak

 

forbid  /fı’bid/

forbade  /fı’beyd/

forbidden  /fı’bidn/

Yasaklamak

 

forget  /fı’get/

forgot  /fi’gat/

forgot /fı'gat/

(forgotten)  /fı’gatn/

Unutmak

 

forgive  /fı’giv/

forgave  /fı’geyv/

forgiven  /fı’givn/

Affetmek, bağışlamak

 

freeze  /friiz/

froze  /frooz/

frozen  /’frozn/

Donmak, dondurmak

 

get  /get/

got  /gat/

got (gotten)  /gat/

Almak, sahip olmak

 

give  /giv/

gave  /gæyv/

given  /givn/

Vermek

 

Present (V1)

Past  (V2)

Past Participle (V3)

Meaning In Turkish

 

go  /goo/

went  /went/

gone  /gan/

Gitmek

 

grind  /grind/

ground  /graund/

ground  /graund/

Öğütmek

 

grow  /groo/

grew  /gruu/

grown  /groon/

Büyümek, büyütmek, yetiştirmek

 

hang  /hæng/

hung  /hang/

hung  /hang/

Asmak

 

have  /hæv/

had  /hæd/

had  /hæd/

Almak, sahip olmak, yapmak

 

hear  /hiır/

heard  /hörd/

heard  /hörd/

Işitmek, duymak

 

heave  /hiiv/

hove (heaved)  /hoo/

hove (heaved)  /hoo/ /hiivd/

Atmak, kabarmak, yukarı kaldırmak

 

hide  /hayd/

hid  /hid/

hidden  /hidn/

Saklanmak, saklamak

 

hit  /hit/

hit  /hit/

hit  /hit/

Vurmak, çarpmak

 

hold  /hold/

held  /held/

held  /held/

Tutmak, kaldırmak

 

hurt  /hört/

hurt  /hört/

hurt  /hört/

Incitmek, incimek, ağrımak

 

keep  /kiip/

kept  /kept/

kept  /kept/

Korumak, tutmak

 

kneel  /niil/

knelt (kneeled)  /nelt/

knelt (kneeled)  /nelt/

Diz çökmek

 

know  /noo/

knew  /nuu/

known  /nown/

Bilmek

 

lay  /ley/

laid  /leyd/

laid  /leyd/

Yumurtlamak, sermek

 

lead  /liid/

led  /led/

led  /led/

Yol açmak, önderlik etmek

 

lean  /liin/

leant (leaned)  /liint/

leant (leaned)  /liint/

Yaslanmak, eğilmek

 

leap  /liip/

leapt  (leaned)  /liipt/

leapt  (leaned)  /liipt/

Zıplamak, hoplamak

 

learn  /lörn/

leant  (learned)

learnt (learned)

Öğrenmek

 

leave  /liiv/

left  /left/

left  /left/

Ayrılmak, bırakmak

 

lend  /lend/

lent  /lent/

lent  /lent/

Borç vermek

 

let  /let/

let  /let/

let  /let/

Izin vermek

 

lie  /lay/

lay  /ley/

lain  /leyn/

Uzanmak, yatmak

 

light  /layt/

lit (lighted)  /lit/

lit (lighted)  /lit/

Yakmak (ışık ve ateş)

 

lose  /luuz/

lost  /lost/

lost  /lost/

Kaybetmek

 

make  /meyk/

made  /meyd/

made  /meyd/

Yapmak

 

mean  /miin/

meant  /ment/

meant  /ment/

Anlamına gelmek, demek istemek

 

meet  /miit/

met  /met/

met  /met/

Tanışmak, buluşmak, karşılaşmak

 

misunderstand  /misandırstænd

misunderstood

/misandırstuud/

misunderstood

/misandırstuud/

Yanlış anlamak

 

outbid  /autbid/

outbid  /autbid/

outbid  /autbid/

Birine yüksek teklif yapmak (ihale)

 

pay  /pey/

paid  /peyd/

paid  /peyd/

Ödemek

 

plead  /pliid/

pled  (pleaded)  /pled/, /pliidıd/

pled  (pleaded) /pled/ (/pliidıd/)

Suçlamak veya savunmak, rica etmek

 

prove  /pruu/

proved  /pruud/

proved (proven) (/pruun/)

Ispatlamak

 

put  /put/

put  /put/

put  /put/

Koymak

 

quit  /quit/

quit  /quit/

quit  /quit/

Bitirmek (oyun, program vs.)

 

read  /riid/

read  /red/

read  /red/

Okumak

 

redo  /riduu/

redid  /ridid/

redone  /ridan/

Yeniden yapmak

 

rewrite  /rirayt/

rewrote  /riroot/

rewritten  /riritn/

Yeniden yazmak

 

ride  /rayd/

rode  /rood/

ridden  /ridn/

Binmek, sürmek (at, bisiklet vs.)

 

ring  /ring/

rang  /reng/

rung  /rang/

Zil çalmak

 

rise  /rayz/

rose  /rooz/

risen  /rayzn/

Kaldırmak, yükseltmek, yükselmek

 

run  /ran/

ran  /ræn/

run  /ran/

Koşmak

 

say  /sey/

said  /sed/

said  /sed/

Söylemek

 

see  /sii/

saw  /soo/

seen  /siin/

Görmek

 

seek  /siik/

sought  /soot/

sought  /soot/

Aramak, araştırmak

 

sell  /sel/

sold  /sold/

sold  /sold/

Satmak

 

send  /send/

sent  /sent/

sent  /sent/

Göndermek

 

set  /set/

set  /set/

set  /set/

Kurmak, ayarlamak, yerleştirmek

 

sew  /süü

sewed  /süüd/

sewed (sewn)/süüd/, süün

Dikmek

 

shake  /şeyk/

shook  /şuuk/

shaken  /şeykın/

Sallamak, sallanmak

 

shine  /şayn/

shone  /şoon/

shone  /şoon/

Parlamak (güneş, ay vb.)

 

show  /şoo/

showed  /şood/

shown (showed)  /şoon/

Göstermek

 

shoot  /şuut/

shot  /şat/

shot  /şat/

Vurmak, ateş etmek, şut çekmek ..

 

shrink  /şrink/

shrank  /şrænk/

shrunk  /şrank/

Daralmak, küçülmek, çekmek(kumaş)

 

Present (V1)

Past  (V2)

Past Participle (V3)

Meaning In Turkish

 

shut  /şat/

shut  /şat/

shut  /şat/

Kapatmak

 

sing  /sing/

sang  /seng/

sung  /sang/

Şarkı söylemek

 

sink  /sink/

sank  /senk/

sunk  /sank/

Batmak (suyun içinde)

 

sit  /sit/

sat  /set/

sat  /set/

Oturmak

 

slay  /sley/

slew  /sluu/

slain  /sleyn/

Vahşice katletmek

 

sleep  /sliip/

slept  /slept/

slept  /slept/

Uyumak

 

slide  /slayd/

slid  /slid/

slid  /slid/

Kaymak, kaydırmak

 

sling  /sling/

slung  /slang/

slung  /slang/

Sapanla atmak, fırlatmak

 

slink  /slink/

slunk  /slank/

slunk  /slank/

Sıvışmak, sessizce ayrılmak

 

slit  /slit/

slit  /slit/

slit  /slit/

Dilmek, yarmak

 

smell  /smel/

smelt  (smelled) /smelt/

smelt  (smelled) /smelt/

Kokmak, koklamak

 

smite  /smayt/

smote  /smoot/

smitten  /smitın/

Darbe indirmek, çarpmak, yok etmek

 

speak  /spiik/

spoke  /spook/

spoken  /spokın/

Konuşmak

 

spell  /spel/

spelt    (spelled)  spelt/

spelt  (spelled)  /spelt/

Hecelemek, harfleri kodlamak

 

spill  /spil/

spilt  /spilt/

spilt  /spilt/

Kazara dökmek (sıvıları)

 

spoil  /spoyl/

spoilt  (spoiled)  /spoylt/

spoilt (spoiled)/spoylt/

Bozmak, bozulmak (yiyecek, ahlak vs.)

 

spread  /spriid/

spread  /spred/

spread   /spred/

Saçmak, yaymak, dağıtmak

 

stand  /stænd/

stood  /stuud/

stood  /stuud/

Ayakta durmak, katlanmak

 

steal  /stiil/

stole  /stool/

stolen  /stoln/

Çalmak (hırsızlık)

 

stick  /stik/

stuck  /stak/

stuck  /stak/

Yapışmak, yapıştırmak,saplanıp kalmak

 

sting  /sting/

stung  /stang/

stung  /stang/

Iğne Batması, böcek/arı sokması

 

stink  /stink/

stank  /stænk/

stunk  /stank

Kötü kokmak, kokuşmak, kötü olmak

 

stride  /strayd/

strode  /strood/

stridden  /stridn/

Uzun adımlarla yürümek

 

strike  /strayk/

struck  /strak/

struck  /strak/

Çarpmak, vurmak

 

string  /string/

strung  /strang/

strung  /strang/

Germek, ipe bağlamak/asmak/dizmek

 

strive  /strayv/

strove  /stroo/

striven  /strayvın/

Gayret etmek, çabalamak,uğraşmak

 

swear  /sweır/

swore  /swoor/

sworn  /sworn/

Küfür etmek, yemin etmek

 

sweep  /swiip/

swept  /swept/

swept  /swept/

Süpürmek

 

swell  /swel/

swelled  /swelt/

swollen (swelled)  /swoln/  (/swelt/)

Şişmek, kabarmak, şişirmek

 

swim  /swim/

swam  /swæm/

swum  /swam/

Yüzmek

 

swing  /swing/

swung  /swang/

swung  /swang/

Salınmak, sallamak (salıncak vb.)

 

take  /teyk/

took  /tuuk/

taken  /teykn/

Almak

 

teach  /tiiç/

taught  /taut/

taught  /taut/

Öğretmek

 

tear  /tiır/

tore  /toor/

torn  /torn/

Yırtmak, parçalamak

 

tell  /tel/

told  /told/

told  /told/

Söylemek, demek

 

think   /Өink/

thought  /Өoot/

thought  /Өoot/

Düşünmek, sanmak

 

throw  /Өroo/

threw  /Өruu/

thrown  /Өroon/

Atmak, fırlatmak

 

thrust  /Өrast/

thrust  /Өrast/

thrust  /Өrast/

Itmek, yüklenmek

 

tread  /triid/

trod  /trad/

trod (trodden)  /trad//tradn/

Yürümek, ayakla çiğnemek, ezmek

 

understand  /andırstænd/

understood  /andırstuud/

understood /andırstuud/

Anlamak

 

undo  /anduu/

undid  /andid/

undone  /andan/

Geri almak, yapılan şeyi iptal etmek

 

upset  /apset/

upset  /apset/

upset  /apset/

Üzmek, sinirlendirmek, keyfini bozm.

 

wake  /weyk/

woke  /wook/

waken  /weykn/

Uyandırmak, uyanmak

 

wear  /weır/

wore  /woor/

worn  /worn/

Girmek, yıpranmak, aşınmak

 

weave  /weyv/

wove   (weaved) 

/woo/ (/weyvd/)

woven (weaved)  /wovn/  (/weyvd/)

Dokumak, örmek (kumaş vb.)

 

weep  /wiip/

wept  /wept/

wept  /wept/

Ağlamak, sızmak, damlamak

 

win  /win/

won  /won/

won  /won/

Kazanmak

 

wind  /waynd/

wound  /waund/

wound  /waund/

Sarmak, sarılmak (ip, makara, bant…)

 

withdraw/wiӨdroo/

withdrew /wiӨdruu/

withdrawn  /wiӨdroon/

Geri çekmek, para çekmek vb…

 

wring  /ring/

wrung  /rang/

wrung /rang/

Burarak sıkmak, burmak

 

write  /rayt/

wrote  /root/

written  /ritn/

Yazmak

 

 

REGULAR VERBS (düzenli fiiller)

Yukarıdaki liste dışında kalan fiilerin yalın (V1-present) haline “-ed/-ied/-d” takılarından birisi eklenerek bu fiillerin "past-V2 ve past participle-V3" hali elde edilir. Düzenli fiillerin V2 ve V3 halleri aynıdır.   

(The rule of adding “-d, ed/-ied”)   ( Ek kuralı)

 

1) Tek heceli fiillerde son sessiz harfin çiflenmesi

Present (V1)

Past (V2)

Past Participle (V3)

 

Stop

bet

plan

stopped

betted

planned

stopped

betted

planned

Eğer bir fiil tek heceli ise ve bu fiilin sonu “bir sessiz+bir sesli+bir sessiz harf” ile bitiyorsa, bu fiilin sonundaki sessiz harf çiftlenir ve sonra “-ed” takısı eklenir. 

 

 

 

2) Çok heceli fiillerde son sessiz harfin çiflenmesi

Present (V1)

Past (V2)

Past Participle(V3)

 

prefer

admit

preferred

admitted

preferred

admitted

Eğer bir fiil birden fazla heceden oluşuyorsa ve bu fiilin sonu “bir sessiz+bir sesli+bir sessiz harf” ile bitiyorsa ve kelimenin vurgusu son hece üzerinde ise, bu fiilin sonundaki sessiz harf çiftlenir ve sonra “-ed” takısı eklenir.  Bir kelimede ana vurgunun hangi hecede olduğunu, sözlüklere bakıp, öğrenebilirsiniz.

visit

offer

visited

offered

visited

visited

Burada vurgu ilk hecededir. Bu nedenle, bu kelimelerdeki son harf çiftlenmez, sadece “-ed” takısı eklenir.

 

3) Son sessiz harfin çiflenmediği durumlar

Present (V1)

Past (V2)

Past Participle (V3)

Burada kelime tek heceli olmasına ve kelimenin sonu “bir sessiz+bir sesli+bir sessiz harf” ile bitmesine rağmen, bu kelimenin son harfi, “w,y,x” harflerinden birisi olduğu için çiftlenmez, sadece   “-ed” takısı eklenir.

 

 

 

Play

fix

chew

played

fixed

chewed

played

fixed

chewed

 4)  Sondaki “y” harfinin düşürülmesi

Present (V1)

Past (V2)

Past Participle(V3)

 

tidy

fry

cry

tidied

fried

cried

Tidied

fried

cried

Eğer fiilin sonu “bir sessiz harf + y harfi” ile bitiyorsa, “y” harfi düşer, “-ied” eklenir.

 

 

 

 5) Sadece “-d” eklenmesi.

Present (V1)

Past (V2)

Past Participle (V3)

 

live

tie

Lived

Tied

lived

tied

Eğer fiilin sonu “-e” harfi ile bitiyorsa sadece “-d” harfi eklenir.

 

 

 6) Sadece “-ed” eklenmesi

Present (V1)

Past (V2)

Past Participle (V3)

 

clean

wash

 

cleaned

washed

cleaned

washed

Eğer fiil, yukarıdaki kuralların hiçbirisine de uymuyorsa, bu fiilin yalın haline sadece “-ed” eklenir.

Örnek:

We clean the classroom: Sınıfı temizleriz.                      (V1 kullanıldı)

We cleaned the classroom: sınıfı temizledik.                 (V2 kullanıldı)

We have cleaned the classroom: sınıfı temizledik.      (V3 kullanıldı.)

 

Ana sayfaya git ->