Davut Saydam, Teacher of English


Past Simple Tense

 

Basit geçmiş zaman

Kullanıldığı yerler:

Geçmişte yapılmış, bitmiş eylemleri anlatmak için kullanılır.

 

Cümle yapısı:

Olumlu cümle

Olumlu cümle

Olumsuz cümle

Soru cümlesi

 

 S+ V2

S+ did + V1

S+ did + not + V1

Did+ S + V1?

 

Cümle kuruluşunda, olumlu cümlelerde, yardımcı fiil (did) kullanılmadığı zaman fiillin V2 (past) hali kullanılır. 

  (She went)

Olumlu cümlede yardımcı fiil "did" kullanıldığında ise, fiilin yalın (V1) hali kullanılır. 

  (She did go)

Olumsuz ve soru cümlelerde, "did" cümleye dahil edilir, fiilin yalın hali (V1) kullanılır.

  (Did she go?)

  (She didn't go.)

NOT: Geçmiş zaman cümlelerini kurabilmek için, fiillerin ikinci (V2-past) hallerinin öğrenilmesi gerekir. 

 Düzensiz fiillerin (irregular verbs) ikinci hallerinin (V2- past) ezberlenmesi gerekir.

      (V1)..go,        (V2)..went,        (V3)..gone

Düzensiz fiil listesinde yer almayan fiillere, düzenli fiiller denir. Düzenli fiillerin (V1) yalın hallerine, (-ed, -ied, -d) eklerinden birisi eklenir ve fiilin (V2) ve (V3) halleri elde edilir.

       (V1)..clean,    (V2)..cleaned,       (V3)..cleaned

 

I, You, We, They, Ali & Ayşe

  I went to school yesterday.

  Ben, dün okula gittim.

  I did go to school yesterday.

  Ben, dün okula gittim.

  I did not go to school yesterday.

  Ben, dün okula gitmedim.

  I didn't go to school yesterday.

  Ben, dün okula gitmedim.

  Did I go to school yesterday?

  Ben, dün okula gittim mi?

 --- Yes, I did./ No, I didn't.

He, She, It, Ali, Ayşe, The Cat, ...

  She went to school yesterday.

O, dün okula gitti./gitmiş

  She did go to school yesterday.

O, dün okula gitti./gitmiş

  She didn't go to school yesterday.

O, dün okula gitmedi./gitmemiş

  She did not go to school yesterday.

O, dün okula gitmedi. /gitmemiş

  Did she  go to school yesterday?

O, dün okula gitti mi? /gitmiş mi?

   ---- Yes, she did. / No, she didn't.

 

  Zaman ifadeleri (Time expressions)

  Geçmiş zaman cümlelerinde kullanılan zaman ifadelerine örnek olabilecek bazı ifadeler aşağıda verilmiştir. Zaman ifadeleri, genellikle cümlenin en sonuna yerleştirilirler.

  Yesterday  dün
  2 years ago  iki yıl önce
  5 days ago  beş gün önce
  The day before  önceki gün
  Last week  geçen hafta
  Last year  geçen yıl
  in 1980  1980 yılında
  This morning  bu sabah
  That morning  o sabah
  When I was a child.  ben çocuk iken.

Örnekler (Examples):

  1. She studied last week.     (O, geçen hafta çalıştı.)

  2. She didn't study.   (O, çalışmadı.)

  3. Did she study?    (O, çalıştı mı?)

      Yes, she did. (Evet, öyle.)

      No, she didn't.  (Hayır, öyle değil.)

     

 

Ana Sayfaya Git