Davut Saydam, Teacher of English

Possessive Adjectives ... (Sahiplik sıfatları)

Possessive Pronouns ... (Sahiplik zamirleri)

 

Possessive Adjectives ... (Sahiplik sıfatları)                                              

 

    My       (Benim)

    Your    (Senin, Sizin)

    Their   (Onların)

    Our     (Bizim)

    His      (Onun) erkekler için

    Her     (Onun)  bayanlar için

    Its        (Onun)  insan dışındaki her şey için

===============================================

   Yukarıda verilen, sahiplik sıfatları, sahip olunan şeyin isimlerinin

   önünde kullanılırlar. Tek başlarına kullanılamazlar.

 

Example                                                                                                                

    My house     (Benim evim)

    My beautiful house  (Benim güzel evim)

    Your new car   (Senin yeni araban)

    Their old house (Onları eski evi)

    They are cleaning your garden. (Onlar, sizin bahçenizi temizliyorlar)

 

   Yukarıda görüldüğü gibi, bu sıfatlar, sahip olunan şeyin isimleri olmadan kullanılamazlar.

 

 

Possessive Pronouns ... (Sahiplik zamirleri)                               

    Mine       (Benimki)

    Yours    (Seninki, Sizinki)

    Theirs   (Onlarınki)

    Ours     (Bizimki)

    His      (Onunki) erkekler için

    Hers     (Onunki)  bayanlar için

    Its        (Onunki)  insan dışındaki her şey için

===============================================

   Yukarıda verilen, sahiplik zamirleri (mine, yours,...) , hem sahiplik sıfatı (my, your, their, ...) hem de sahip olunan şeyin isminin (book, books, car, cars, ....) yerine, tek başlarına kullanılırlar.

 

   Example                                                                                            

  My house     (Benim evim)  yerine kısaca           mine (benimki) diyebiliriz. 

  My houses     (Benim evlerim)  yerine kısaca           mine (benimkiler) diyebiliriz. 

  My beautiful house  (Benim güzel evim) yerine  mine (benimki) diyebiliriz.

  Your new car   (Senin yeni araban) yerine          yours (seninki) diyebiliriz.

  Their old house (Onları eski evi) yerine               theirs (onlarınki) diyebiliriz.

  They are cleaning your garden. (Onlar, sizin bahçenizi temizliyorlar)      They are cleaning yours.

  They are cleaning your gardens. (Onlar, sizin bahçelerinizi temizliyorlar)    They are cleaning yours.

 

   Yukarıda görüldüğü gibi, bu zamirler, hem sahiplik sıfatı hem de ismin yerine kullanılmaktadır.

   Bunların kullanılabilmesi için, hem konuşmacının hem de dinleyen kişinin, hangi kişi yada eşyadan bahsedildiğini biliyor olmaları gerekmektedir. O zaman, o şeyin adı söylemeden sadece, "mine", "yours" gibi kelimelerle, kısaca konuşma yapılabilir.

 

 Example                                                                                                    

1.  A :  Is this your pencil?  (Bu, senin kalemin mi?)

     B : No, it is not mine.  (Hayır, o benimki değil.) 

          Burada, konuşmacı, "mine" yerine "my pencil" diyebilir, ancak, konuşmada, bahsedilen şeyi her iki taraf ta bildiği için, "pencil" kelimesini tekrar kullanmadan, sadece "mine" demiş ve konuşmayı kısaltmıştır.

2.   A : Are they my books?    (Onlar, benim kitaplarım mı?

      B:  No, they are not your books. (Hayır, onlar senin kitapların değil.) diyebileceği gibi,

            No, they are not yours.    (Hayır, onlar seninkiler değil.) diye kısaca cevap verebilir.

3. My house   = mine

    My houses = mine

    Your house = yours

    Your houses = yours

    Their car  = theirs

    Their cars  = theirs

    Our car  = ours

    Our cars  = ours

    His car  = his

    His cars  = his

    Her garden  = hers

    Her gardens  = hers

    Its colour  = ıts

    Its colours  = ıts

Burada ismin tekil yada çoğul olması farketmez, her ikisi için de, aynı sahiplik zamiri kullanılır.

 

Sahiplik zamirinin yanında isim kullanılmaz.

mine books    yanlıştır.   Ya     "my books"  denmesi yada sadece "mine" denmesi gerekir.

yours books    yanlıştır.   Ya     "your books"  denmesi yada sadece "yours" denmesi gerekir.

görüldüğü gibi, sahiplik sıfatları (my, your, our, their, ...) yanlarına isim alarak kullanılırlar,

                           sahiplik sıfatları (my, your, our, their, ...) yanlarında isim olmadan kullanılırlar.

 
 

 

Ana Sayfa (Main Page)