Davut Saydam, Teacher of English

 

SIMPLE PRESENT TENSE (Basit geniş zaman)


Kullanıldığı yerler      (Functions)

Her zaman yapılan, alışkanlıkları, rutin eylemleri anlatmak için kullanılır.

 

Cümle yapısı    (Sentence Structure)

Olumlu cümle

Olumlu cümle

Olumsuz cümle

Soru cümlesi

 

 S + V1 yada V1-es

 S + do/does +  V1

 S + do/does + not + V1

 Do/does + S + V1?

 

 

Üçüncü tekil şahıslar (he, she, it) ve tekil isimler (Ali, Ayşe, Fatma, the cat, the girl, the student,...) için "does" yardımcı fiili kullanılır.

Diğer şahıslar (I, you, we, they) ve çoğul isimler ( Ali and Ayşe, the cats, the girls, the students,...) için "do" yardımcı fiili kullanılır.

 

S + do + V1

Cümle kuruluşunda, olumlu cümlelerde, genellikle, yardımcı fiil (do/does) kullanılmaz, yardımcı fiil gizlenir ve sadece fiil kullanılır.

Sadece eylemi vurgulamak için özel durumlarda, olumlu cümlede "do/does" yardımcı fiili kullanılabilir.

Cümlede "do" kelimesi gizlendiğinde, eylemde değişiklik olmaz, eylem yine yalın halde (V1) kullanılır.

I do speak = I speak (Ben konuşurum)  ............. Olumlu cümlede "do" gizlenebilir.

Burada cümlede "do" yardımcı fiili olsa da olmasa da eylem yalın halde (V1) kullanıldı.

Do you speak?   (Sen, konuşur musun) ............. Soru cümlesinde "do" gizlenmez.

You don't speak  (Sen, konuşmazsın) ............. Olumsuz cümlede "do" gizlenmez.

 

S + does + V1

Cümlede"does" gizlendiğinde " eyleme "-es, -ies, -s" eklerinden birisi eklenir. "Does" cümleye girince, eylemdeki "-es, ,-ies, -s" takısı kaldırılır, eylem yalın halde (V1) eksiz olarak kullanılır.

she does speak = She speaks (O, konuşur) ............. Olumlu cümlede "does" gizlenebilir.

Does she speak?   (O, konuşur mu) ............. Soru cümlesinde "does" gizlenmez.

She doesn't speak  (O, konuşmaz) ............. Olumsuz cümlede "does" gizlenmez.

 

Burada cümlede "does" yardımcı fiili kullanıldığında eylemin yalın hali (V1- speak) kullanıldı. "Does" yardımcı fiili gizlendiğinde ise, eylemin "-es" almış hali "V-es" yani "speaks" kullanıldı.

 

Olumlu cümlede, genellikle yardımcı fiil (do yada does) gizlenir, kullanılmaz.

  She goes-------O, gider.       (Burada "does" kelimesi gizlenmiştir.  "does go" = "goes")

  They go -------Onlar, giderler.     (Burada "do" kelimesi gizlenmiştir.  "do go" = "go")

Olumlu cümlede vurgulamak amaçlı olarak yardımcı fiil "do/does" kullanıldığında ise, fiilin yalın (V1) hali kullanılır. 

  She does go--------O, gider.  

  They do go---------Onler, giderler.

Olumsuz ve soru cümlelerde, "do/does" cümleye dahil edilir, fiilin yalın hali (V1) kullanılır.

  Does she go?---------O, gider mi?

  She doesn't go.--------O, gitmez.

  Do they go?------------Onlar, giderler mi?

  They don't go.---------Onlar, gitmezler.

 

I, You, We, They, Ali & Ayşe

  I go  to school everyday.

  Ben, her gün okula giderim.

  I do go to school everyday.

  Ben, her gün okula giderim.

  I do not go to school everyday.

  Ben, her gün okula gitmem.

  I don't go to school everyday.

  Ben, her gün okula gitmem.

  Do I go to school everyday?

  Ben, her gün okula gider miyim?

 --- Yes, I do./ No, I don't.

He, She, It, Ali, Ayşe, The Cat, ...

  She goes to school everyday.

O, her gün okula gider.

  She does go to school everyday.

O, her gün okula gider.

  She doesn't go to school everyday.

O, her gün okula gitmez.

  She does not go to school everyday.

O, her gün okula gitmez.

  Does she  go to school everyday?

O, her gün okula gider mi?

   ---- Yes, she does. / No, she doesn't.

 

  Zaman ifadeleri     (Time expressions)

  Geniş zaman cümlelerinde kullanılan zaman ifadelerine örnek olabilecek bazı ifadeler aşağıda verilmiştir. Zaman ifadeleri, genellikle cümlenin en sonuna yerleştirilirler.

  Everyday

 her gün

  Every week

 her hafta

  Once a day

 günde bir kez

  Twice a day

 günde iki kez

  Three times a day

 günde üç kez

  On Sundays

 pazar günleri

  Every Sunday

 her pazar

 

 

 Sıklık Zarfları      (Adverbs of frequency)

Sıklık zarfları, cümlede, eylemin (fiilin) önüne  konarak kullanılırlar. Cümlede eylem yok ise, Be (am, is, are, was, were, vb.) kelimelerden sonra kullanılırlar.

  There is always a problem in the city.

  We always solve the problem.

 

  Always

 Daima

  Generally

 Genellikle

  Usually

 Genellikle

  Often

 Sık sık

  Frequently

 Sık sık

  Sometimes

 Bazen

  Seldom

 Arasıra

  Rarely

 Nadiren

  Never

 Asla

Örnekler     (Examples)

  1. She studies every week.     (O, her hafta çalışır.)

  2. She doesn't study.   (O, çalışmaz.)

  3. Does she usually study?    (O, daima çalışır mı?)

      Yes, she does. (Evet, öyle.)

      No, she doesn't.  (Hayır, öyle değil.)

  4. We usually study everyday.  (Biz, genellikle, hergün çalışırız.)

  5. They never study. (Onlar, asla çalışmazlar.),

Not: Bir cümlede "never" olduğunda "not" kullanılmaz. Ancak, anlam yine de olumsuz olur.

  6. They don't speak. (Onlar, konuşmazlar.)

  7. Do they understand? (Onlar, anlarlar mı?)

      Yes, they do.  (Evet, öyle.)

      No, they don't. (Hayır, öyle değil.)

  8. What do you want? (Ne, istersiniz?)

      I want a glass of tea. (Bir bardak çay isterim.)

NOT: Duygu ve düşünce ile ilgili fiiler İngilizce'de daima "Present Simple Tense" de kullanılır. Biz ise, bu fiilleri, genellikle, "Present Continuous Tense" (şimdiki zamanda) kullanıyoruz. 

      I like basketball. 

 (Burada "like" (sevmek), duygu ile alakalı bir fiil olduğundan, İngilizce'de şimdiki zamanda kullanılmaz. Yani;

     ( I'm liking basketball ) denmez.

     Türkçe'de ise, "Basketbolu seviyorum." deriz. Bu durum İngilizce'deki Geniş Zaman ile Türkçe'deki Geniş Zamanın birbirine tam olarak denk olmadıklarını göstermektedir. Bizim Şimdiki zamanda ifade ettiğimiz bazı "duygu ve düşünceleri", İngilizler,  Geniş zamanda ifade etmektedirler.

    İngilizce'de şimdiki zaman, "sadece konuşma anında yapılmakta olan işleri anlatır."

    Geniş zaman ise, daima geçerli olan eylemleri anlatır.

     Örnek: Okulu seviyorum.

     Bize göre; "I'm liking school"   şeklinde ifade edilmesi gerekirken,

     "I like school" şeklinde ifade edilmektedir.

      Duygu ve düşünce ile ilgili fiillere örnek olarak;

      Believe: İnanmak,

      Want: İstemek,

      Like : Sevmek, 

      Love : Sevmek,

      Think : Sanmak

      Vb. sayılabilir.

 

 

 

 

 

Davut Saydam, Teacher of English

 

 

 THE RULE OF ADDING "-ES, -IES,-S"

 

 

"-es, -ies,-s" EKLEME KURALLARI

 

 

"-es, -ies,-s" ekleri hem isimlere, hem de fillilere (eylemlere) eklenebilir.

1) İsimlere eklendiğinde, tekil isimleri çoğul yaparlar yani "-ler, -lar" anlamı katarlar.

     Student...(öğrenci)...........> Students (öğrenciler)

     Match...(kibrit)..................> Matches (kibritler)

     Party...(parti)...................> Parties (partiler)

     Leaf...(yaprak).................> Leaves (yapraklar)

 

2) Eylemlere eklendiğinde, o eylemi, üçüncü tekil şahıs (he, she, it, the cat, Ali, Ayşe, vb.) için geniş zamana çekimler.

     Speak..(konuş)..................> Speaks (.... konuşur)

     Go...(git).............................> Goes (.... gider)

     Try...(dene).........................> Tries (... dener)

 

Bu ekler, eylemin sadece yalın haline (V1) eklenir.

 

 

Ek yapılacak kelimenin son harfine bakılarak hangi ekin uygun olduğu belirlenir.

 

 

"-es" eklenmesi

 

 

Present (V1)

(V-es)

 

 

match

push

toss

fizz

fix

go

matches

pushes

tossed

fizzes

fixes

goes

 

 

Eğer kelimenin (isim yada fiil) sonu “-ch, sh, -s, -z,- x, -o” harfleri ile bitiyorsa sadece “-es”  eklenir.

 

 

Not: "piano, radio, photo vb." kelimeler, son harfi "-o" olmasına rağmen bu kurala uyulmaz ve sadece "-s" getirilir.

 

 

"-ies" eklenmesi

 

 

Present (V1)

(V-ies)

 

 

dry

fly

dries

flies

 

Eğer kelimenin sonu “sessiz harf+y” harfi ile bitiyorsa sadece “y” harfi düşer, yerine "-ies" eklenir.

 

 

 

"-ves" eklenmesi

 

 

Singular Noun

Plural Noun

 

 

leaf

loaf

leaves

loaves

 

Eğer kelime, "-fe" yada "-f" harflari ile bitiyorsa, "-fe" yada "f" çıkarılır, onun yerine  "-ves" eklenir.

Bu kural isimler için geçerlidir. Ayrıca bazı istisnaları yani kurala uymayanlar da  vardır.

belief - beliefs (believes is a verb form)

brief - briefs

chef - chefs

proof - proofs

roof - roofs

cafe - cafes

safe - safes (saves is a verb form)

 

 

 

"-s" eklenmesi

 

 

Present (V1)

(V-s)

 

 

live

clean

lives

cleans

 

Eğer kelime, yukarıdaki kurallara uymuyorsa sadece  "-s" eklenir.

 

 

 

 

 

 

I hope you enjoyed it. I would be pleased If you send your comments to............ saydam2001tr@yahoo.com.........

 

 

Ana Sayfa (Main Page)