Davut Saydam, Teacher of English

 

RELATIVE CLAUSES  (Sıfat Cümlecikleri)

ADJECTIVE CLAUSES  (Sıfat Cümlecikleri)

 

Functions (Kullanıldığı yerler) :                                                                                            

 -- Bir ismi bir cümlecik ile nitelemek için kullanılır.

 

Sentence Structure (Cümle yapısı) :                                                                                      

Relative Clause oluşturabilmek için aşağıdaki kelimeler;

Who                 (nitelenen şey insan ise)

Which              (nitelenen şey insan dışında herhangi bir canlı, cansız, soyut yada somut şey  ise)

That                 (hem "who" yerine hem de "which" yerine)

kullanılabilir.

 

Bir varlık, kendi eylemi ile nitelenirse buna Subject Relative Clauses (Özne Sıfat Cümlecikleri) denir.

Bir varlık, başka bir varlığın eylemi ile nitelenirse buna Object Relative Clauses (Nesne Sıfat Cümlecikleri) denir.

 

SUBJECT RELATIVE CLAUSES (Özne Sıfat Cümlecikleri)                                                       

Bu tür sıfat cümleciklerinde bir varlık, kendi eylemi ile nitelenir.

Examples (örnekler):

1) The house is in Kayseri.    (Ev Kayseri'dedir.)    Bu, bir tam cümledir. Bir olguyu, oluşu, olayı ifade eder.

The house which is in Kayseri.    (Kayseri'deki Ev....)  Bu bir tam cümle değildir. Sadece bir ismi niteleyen sıfat cümleciğidir. Nitelenen bir isim "the house" ve niteleyen bir sıfat cümleciği

"which is in Kayseri" vardır.

2) The cat is running. (Kedi koşuyor.)

The cat which is running. (Koşmakta olan kedi .../Koşan kedi...)

 

Her bir sıfat cümleciği, which, who yada that kelimesi hangi kelimeyi takip ediyorsa o kelimeyi/ismi niteler

"The dog which is barking",  (Havlayan köpek) cümleciğinde, "which" kelimesi hangi kelimeyi takip ediyorsa, o kelime nitelenir. Burada "which" kelimesi "dog" kelimesini takip ettiğinden, nitelenen "dog" kelimesidir. Niteleyen kısım ise, "which" kelimesinden sonraki kısımdır.

 

I bought a house. (Ben bir ev satın aldım.)

I bought the house which is in Kayseri.  (Ben Kayseri'deki evi satın aldım.

                                                          / Ben ev aldım ki, o Kayseri'de)

The house which is in Kayseri is very expensive. Kayseri'deki ev çok pahalı.

 

Can you see the cat(Kediyi görebiliyor musun?)

Can you see the cat which is running?  (Koşmakta olan kediyi görebiliyor musun?)

The cat which is running can jump.  (Koşmakta olan kedi, zıplayabilir.)

 

Yukarıdaki örneklerden görülebileceği gibi, sıfat cümleciği ile nitelenen bir isim, herhangi bir cümlenin nesnesi yada öznesi olabilir.

 

Bir cümle içinde birden çok sıfat cümleciği olabilir..

The dog which is barking can chase the cat which is running.

Havlayan köpek, koşan kediyi kovalayabilir.

Bu cümlede iki adet sıfat cümleciği vardır. Birisi "which is barking" (havlayan), "dog" kelimesinden sonra kullanıldığı için "dog" kelimesini niteler. Diğeri is "which is running" (koşan), "cat" kelimesinden sonra kullanıldığı için "cat" kelimesini niteler. Cümlenin esas yardımcı fiili ise "can", esas yüklem ise "chase" kelimeleridir.

Examples                                                                                                                                 

The students are playing basketball. (Öğrenciler basketbol oynuyorlar.) Bu bir tam cümledir.

The students who are playing basketball. (Basketbol oynayan/oynamakta olan Öğrenciler.) Bu bir tam cümledir.

Burada, öğrenciler kendi yaptıkları eylem ile nitelendiklerinden dolayı buna Subject Relative Clause "özne sıfat cümleciği" denir.

Bu şekildeki bir Subject Relative Clause "özne sıfat cümleciği", başka bir esas cümlenin öznesi yada nesnesi olarak kullanılabilir. Örneğin;

I know the students who are playing basketball. (Basket oynayan öğrencileri tanıyorum.) (burada sıfat cümleciğine sahip isim "the students" nesne olarak kullanılmıştır.)

The students who are playing basketball know me.. (Basket oynayan öğrenciler beni tanıyorlar.) (burada sıfat cümleciğine sahip isim "the students" özne olarak kullanılmıştır.)

 

OBJECT RELATIVE CLAUSES (Nesne Sıfat Cümlecikleri)                                                            

Bu tür sıfat cümleciklerinde bir varlık, başka bir varlığın eylemi ile nitelenir.

Examples (örnekler):

1) I painted a house.   (Bir ev boyadım.)    Bu, bir tam cümledir. Bir olguyu, oluşu, olayı ifade eder.

The house which I painted...    (Boyadığım Ev...)  Bu bir tam cümle değildir. Sadece bir ismi niteleyen sıfat cümleciğidir. Nitelenen bir isim "the house" ve niteleyen bir sıfat cümleciği "which I painted" vardır.

Burada nitelenen "the house" başka bir kişi olan benim yaptığım eylem "which I painted (boyadığım) şeklinde nitelenmektedir.

 

2) I saw a cat. (Bir kedi gördüm.)

The cat which I saw.... (Gördüğüm kedi...)

The cat that I saw.... (Gördüğüm kedi...)

 

3) I saw cats. (Kedileri gördüm.)

The cats which I saw.... (Gördüğüm kediler...)

The cats that I saw.... (Gördüğüm kediler...)

 

4) I love a singer. (Bir şarkıcıyı seviyorum.)

The singer  who I love.... (Sevdiğim şarkıcı...)

The singer  that I love.... (Sevdiğim şarkıcı...)

 

5) I love singers. (Şarkıcıları seviyorum.)

The singers  who I love.... (Sevdiğim şarkıcılar...)

The singers  that I love.... (Sevdiğim şarkıcılar...)

 

Her bir sıfat cümleciği, which, who yada that kelimesi hangi kelimeyi takip ediyorsa o kelimeyi/ismi niteler

"The house which I bought ",  (satın aldığım köpek) cümleciğinde, "which" kelimesi hangi kelimeyi takip ediyorsa, o kelime nitelenir. Burada "which" kelimesi "dog" kelimesini takip ettiğinden, nitelenen "dog" kelimesidir. Niteleyen kısım ise, "which" kelimesinden sonraki kısımdır.

 

I bought a house. The house is in Kayseri. (Bir ev satın aldım. Ev Kayseri'dedir.)

The house which I bought is in Kayseri. (Satın aldığım ev Kayseri'dedir.)

I bought a house which is in Kayseri. (Kayseri'de bulunan bir ev satın aldım.)

 

 

Ana Sayfa (Main Page)