Davut Saydam, Teacher of English


 Nouns    (İsimler)

 

   İsimler; varlıklara, duygu ve kavramlara ad olan kelimelerdir. (okul, ev, sevgi, mutluluk,   empati, .... vb.)

  İsimler, temel olarak iki gruba ayrılır.

  1- Countable Nouns (Sayılabilen İsimler)

   2- Uncountable Nouns (Sayılamayan İsimler)

 

 Countable Nouns  (Sayılabilen isimler)

  Sayılabilen İsimler, adın da anlaşılabileceği gibi, tane tane sayılabilen varlıklara verilen isimlerdir. Bunlar, sayılabildikleri için, hem tekil (a school), hem de çoğul ( 2 schools) şeklinde kullanılabilirler.

  Bu nedenle, sayılabilen isimleri,  1- Singular (Tekil) , 2-Plural Nouns olarak iki gruba ayırabiliriz.

  Bazı isimlerin, hiçbir kurala bağlı olmadan, tekil ve çoğul halleri vardır. Bunlara, düzensiz çoğul isimler adı verilir. Bunların sayısı oldukça azdır. Ezberlenmeleri gerekir. (Person ---People  .... vb.)

  Geriye kalan isimler ise, "-s, -es, -ies, -ves" eklerinden, uygun olan eklenmek suretiyle çoğul yapılır.

 Examples:    

 

Singular Nouns:  (Tekil İsimler)

 .... School    (okul)

 .... House      (ev)

 .... Tomato     (domates)

 .... Match        (maç)

 .... Bush          (çalı)

 .... Glass         (bardak)

 .... Box             (kutu)

 .... Leaf            (yaprak)

 .... Party           (parti)

 .... Toy              (oyuncak)

 

Plural Nouns (Çoğul İsimler)

.......  Schools      (okullar)

.......  Houses       (evler)

.......  Tomatoes   (domatesler)

......  Matches       (maçlar)

......  Bushes          (çalılar)

......  Glasses         (bardaklar)

......  Boxes            (kutular)

......  Leaves          (yapraklar)

......  Parties           (partiler)

......  Toys               (oyuncaklar)

 

 

Düzenli Çoğul Yapma Kuralı

1- Bir ismin sonu (-o, -sh, -ch, -s, -x) harfleri ile  bitiyorsa, bu kelimeyi çoğul yapmak için, kelime sonuna sadece "-es" eklenir.

 Glass ------> Glasses

2- Bir ismin sonu ("-f" yada "-fe" harfleri ile bitiyorsa, çoğul yapmak için bu harfler düşer, yerine "-ves" eklenir.

 Leaf -------> Leaves

 3- Bir ismin sonu "sessiz harf + y" harfi ile bitiyorsa, çoğul yapmak için "y" harfi düşer, "-ies" eklenir.

 Party -------> Parties

4- Eğer bir isim, yukarıdaki kuralların hiç birisine de uymuyorsa, bu ismi çoğul yapmak için, kelime sonunda sadece  "-s" eklenir.

 School -------> Schools

Tekil isimlerin önüne sadece, bir anlamına gelen "a" yada "one" sayıları kullanılabilir.

Çoğul isimlerin önüne ise, birden çok sayıyı ifade eden tüm sayılar kullanılabilir.

 

     

Irregular Singular Nouns

(Düzensiz Tekil İsimler)

 .... Person       (kişi)

 .... Man             (adam)

 .... Woman       (kadın)

 .... Deer            (geyik)

 .... Sheep        (koyun)

 .... Mouse        (fare)

 .... Fish            (balık)

 

Irregular Plural Nouns

(Düzensiz Çoğul İsimler)

 ..... People        (insanlar)

 ..... Men             (adamlar)

 ..... Women       (kadınlar)

 ..... Deer            (geyikler)

 ..... Sheep        (koyunlar)

 ..... Mice           (fareler)

 ..... Fish            (balıklar)

 

Düzensiz isimlerin tekil ve çoğul şekilleri hiçbir kurala bağlı değildir. Oldukları gibi ezberlenmeleri gerekir.

 

Examples:

   I have got a book.

   I have got two books.

   I have got some books.

   I have got a lot of books.

   There is a television.

   There are 4 televisions.

  

Uncountable Nouns    (Sayılamayan İsimler)

  Sayılamayan İsimler, adın da anlaşılabileceği gibi, tane tane sayılamayan varlıklara verilen isimlerdir. Bunlar, sayılamadıkları için, sadece tekil olarak kullanılırlar. (rice, flour, happines..., vb)

 Bu isimler sayılamadıkları için, genellikle bir ölçü birimi ile kullanılırlar.

  A glass of tea.

  Two glasses of tea.

  Buradan görüleceği gibi, "çay" sayılamadığı için çoğul yapılamıyor. Ancak, ölçü birimi olan "glass: bardak" sayılabildiği için, bardak çoğul yapılabiliyor ve bu şekilde "tea: çay" bardaklarla sayılabiliyor.

   A kilo of sugar.  (bir kilo şeker.)

   Five kilos of sugar.  (beş kilo şeker.)

   Some sugar .  (Biraz şeker)

   A lot of sugar.  (Çok şeker) 

   I have got some sugar.

   I have got a kilo of sugar.

 

 

     

 

Ana Sayfa (Main Page)